< Terug naar het overzicht

Phyléus

DUURZAAMHEID | VEEHOUDERIJ

Phyléus

Matchmaking, project- en ondernemingsplannen opstellen, het beschikbaar stellen van het publieke en private netwerk en inzicht geven in marktomstandigheden en ondernemingskansen. Onze meerwaarde konden we in de breedte inzetten bij Phyléus. Lees meer over de relatie van WE Labs met de Griekse mythologie: "Koning Phyléus beloonde Herakles omdat hij de vervuilde veestallen van Augias in één dag reinigde".


Eén van de rollen van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in haar taak om de veehouderij te verduurzamen is het detecteren, beoordelen en, bij een positieve uitkomst, ondersteunen van veelbelovende innovaties. Het integrale bedrijfsconcept van Phyléus met het credo ‘Wij geloven in het bestaansrecht van de boer, het welbevinden voor de dieren én zuinig omgaan met de schaarse bronnen op onze aarde’ valt onder die noemer.

 

Taskforce protégé

Phyléus was echter nog geen onderneming, was nog niet aangesloten bij het opkomende Innovatie Netwerk Landbouw en begaf zich richting de markt in een zeer turbulente tijd, waarin vergunningen voor vloerinnovaties door de rechter waren opgeschort, de politieke en ecologische druk toenamen en een Landbouwakkoord onwaarschijnlijk was. Het leek de Taskforce opportuun om ondersteuning aan Phyléus te bieden in de vorm van Erwin Dolmans (LinkedIn) van WE Labs.

 

Na het vaststellen van de doelstellingen en de tijdslijn zijn focusteams gevormd voor techniek, marktaanpak en de onderneming zelf en zijn externe contacten gelegd binnen de uitgebreide netwerken van WE Labs en FME. De wijze waarop en de partners waarmee Phyléus met haar Circular Farming Concepts wil bijdragen aan een betere wereld werden verder uitgewerkt. Resultaat is dat niet enkel schadelijke emissies in de stal en daar buiten worden gereduceerd, maar ook het dierwelzijn wordt verbeterd en mineralen worden herwonnen uit dierlijke mest voor precisiebemesting en circulariteit. Met een positieve business case voor de veehouder als gevolg en daarmee potentieel een snellere acceptatie. Het integrale bedrijfsconcept sloeg aan, met name door de belofte om zowel de drijfmestkelder als chemische kunstmest overbodig te maken.

 

Fast Track Project

Inmiddels was Phyléus ook opgevallen bij de rundveesector, waar de open melkveehouderij nog maar weinig opties over had om duurzaam te innoveren. Het bedrijf werd uitgenodigd zich te presenteren op de netwerkdag van het Innovatie Netwerk Landbouw in 's-Hertogenbosch. En sindsdien is het Phyléus-concept onderdeel van de 32 zogenaamde 'fast track' projekten, innovaties waarmee de 6 Zandprovincies een versnellingsaanpak proberen te realiseren. Doel is om de vastgelopen markt vlot te trekken en nieuwe goedgekeurde emissiereducerende stalsystemen versneld naar het boerenerf te krijgen. Immers, de stikstoftransitieklok loopt en de deadline van 2030, in Brabant zelfs 1 januari 2026, komt snel dichterbij. Het projectplan 'Phyléus' is eind oktober 2023 door WE Labs ter beoordeling voor verdere ondersteuning ingediend bij het innovatienetwerk en de opdrachtgever Provincie Overijssel.

 

Bijdrage WE Labs

WE Labs heeft in deze een rol vervuld als business developer en als liaison tussen de onderneming en de beoogde markt en de sleutelpartijen in marktregulering en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Matchmaking in optima forma. Phyléus B.V. begint inmiddels de nodige naamsbekendheid te krijgen en is ingevoerd in de wereld van de melkveehouderij in verschillende provincies. Van de  melkveesector tot kenniscentra voor mestverwaarding en lucht- en bodemmetingen en van voederleveranciers tot stallenbouwers. Graag schrijven we mee aan het volgende hoofdstuk van dit spannende ondernemersboek.

 

PhyléusBekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant